ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) περιγράφει το πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης της INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – Ν.Π.Ι.Δ. (TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ.).

Ο Ε.Κ.Λ. αποσκοπεί στην εξειδικευμένη ερμηνεία και αποσαφήνιση των διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου καθώς και τη σαφή και ακριβή διατύπωση του συνόλου των διαδικασιών που εφαρμόζονται. Επίσης, στον Ε.Κ.Λ. περιλαμβάνεται το νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του, η οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιών που εκτελούν τις λειτουργίες για την παροχή των υπηρεσιών µε καθορισμένες διαδικασίες, ο τρόπος λειτουργίας των Οργάνων Διοίκησης καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο µε τους κανόνες και τις αρχές λειτουργίας του Ταμείου.

Ο Ε.Κ.Λ. είναι εναρμονισμένος µε τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Επαγγελματικών Ταμείων Ασφάλισης και το Καταστατικό του Ταμείου.

Ο Ε.Κ.Λ. ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και τροποποιείται µε σχετική απόφασή του.

Back to Top