ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑ INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ.

Όργανο Διοίκησης του TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με το Καταστατικό, απαρτίζεται από:

(α) τρία τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα τρία αναπληρωματικά τους, τα οποία επιλέγονται και ορίζονται από το Δ.Σ. της INTERLIFE ΑΑΕΓΑ

(β) δύο τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους τα οποία εκλέγονται μέσω αρχαιρεσιών από τους ασφαλισμένους του TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ.

Σήμερα, το TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ διοικείται σύμφωνα με τα άρθρα 10 επομ. του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την 17/05/2024 και απαρτίζεται από τα κάτωθι αναφερόμενα μέλη:

Για την εύρυθμη λειτουργία του TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ., έχει ορισθεί Διευθυντής (εκτελεστικό όργανο), δυνάμει της από 15/06/2022 απόφασης του Δ.Σ του Ταμείου, ο κος Αθανάσιος Φροντιστής.

Για τη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής δέον όπως λειτουργεί στο ΤΕΑ INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. Επενδυτική Επιτροπή, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και των οικείων διατάξεων του Καταστατικού.

Σήμερα, η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου απαρτίζεται από τα κάτωθι αναφερόμενα μέλη:

Back to Top