ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΕΑ INTERLIFE

Κίνητρα

 • 100 % Φορολογική Έκπτωση των Εισφορών
 • 100% Φορολογική Απαλλαγή των Εφάπαξ Παροχών
 • Θεμελίωση Δικαιώματος στις εισφορές από την πρώτη ημέρα
 • Εφάπαξ εισόδημα κατά την συνταξιοδότηση και Προστασία του βιοτικού επιπέδου
 • Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης και ενημέρωσης
 • Δικαιώματα στην πρόσβαση σε έγγραφα του Ταμείου (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως κλπ)
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα στη μη απώλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων
 • Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλους τους ενεργούς ασφαλισμένους

Τα κεφάλαια του Ταμείου είναι διασφαλισμένα

 • Η νομική μορφή του Ταμείου διευκολύνει την άσκηση της εποπτείας κι εξασφαλίζει διαφάνεια
 • Εξασφαλίζεται νομοθετικά η μεταφορά δικαιωμάτων από ένα Ταμείο σε άλλο
 • Είναι δυνατή η συνέχιση της ασφάλισης ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης με τον εργοδότη
 • Υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων
Back to Top