Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο του www.teainterlife.gr (της “Ιστοσελίδας”) είναι πληροφορίες ενδιαφέροντος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού και Δικτύου Διαμεσολαβητών της INTERLIFE Ασφαλιστικής (ΤΕΑ INTERLIFE) (του “Ταμείου”). Αν και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να είναι ακριβές και πλήρες, δεν παρέχεται καμία εγγύηση για ενδεχόμενες ελλείψεις ή σφάλματα. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να αλλάζει χωρίς καμία προειδοποίηση. Η Ιστοσελίδα περιέχει υλικό κατοχυρωμένων πνευματικών δικαιωμάτων όπως επίσης και σήματα κατατεθέντα και λογότυπα τα οποία ανήκουν στο Ταμείο, στον Διαχειριστή ή/ και σε άλλους φορείς, ενώ όλες οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία του Ταμείου.

Ο επισκέπτης/ χρήστης υποχρεούται να κάνει χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη, να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για δημοσίευση, αποστολή, μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού, άσεμνου, συκοφαντικού, δυσφημιστικού περιεχομένου, να μην προβαίνει σε ενέργειες ή παραλείψεις με τις οποίες παραβιάζεται το προσωπικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα του Ταμείου και τρίτων, ή οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη χρήση ή και λειτουργία της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης ευθύνεται έναντι του Ταμείου σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω υποχρεώσεών του, και το Ταμείο δικαιούται να αναζητήσει εναντίον του την αποκατάσταση κάθε ζημίας την οποία τυχόν υποστεί εξαιτίας υπαίτιας συμπεριφοράς του ώστε να επανορθωθεί η οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε στο Ταμείο ή σε τρίτα πρόσωπα, λόγω παράνομης χρήσης της ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, επίδειξη, έκδοση, πώληση, εξουσιοδότηση, και η χρήση διαθέσιμου περιεχομένου της ιστοσελίδας, εκτός και αν δοθεί συγκεκριμένη έγκριση από το Ταμείο. Με την πρόσβαση σας συμφωνείτε ότι δεν θα παραποιήσετε τα οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, ή οποιοδήποτε σημείωμα από επίσημο αντίγραφο του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Οι επισκέπτες / χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής οι «Χρήστες») οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν από οποιαδήποτε χρήση του και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλουν να απέχουν από τη χρήση /επίσκεψη του δικτυακού τόπου. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχθεί ανεπιφύλακτα και συναινούν, δεσμευόμενοι προς συμμόρφωση με τους παρόντες όρους.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταποίηση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download), πώληση, έκδοση, μετάφραση, εκτέλεση, αντιγραφή, αποθήκευση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ταμείου ή των άλλων δικαιούχων. Το Ταμείο επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά του, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο

Προσωπικά Δεδομένα

Το Ταμείο σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού της τόπου. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου, η οποία εξηγεί και παραθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών του διαδικτυακού τόπου του Ταμείου, σχετικά με το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτήν.

Ευθύνη του Ταμείου

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση τους ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων ιστοσελίδων. Με τη σύνδεσή στις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων μερών και πριν από τη χρήση τους, ο χρήστης θα εξετάσει και θα συμφωνήσει με τους κανόνες χρήσης που αναφέρονται σε αυτούς. Συμφωνεί επίσης ότι η Ιστοσελίδα μας δεν έχει κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο εκείνων των Δικτυακών Τόπων και δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται από δικτυακούς τόπους τρίτων.

Το Ταμείο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/ασφαλισμένους της ιστοσελίδας, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του δικτυακού τόπου θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη. Σε καμία όμως περίπτωση ο Διαχειριστής ή το Ταμείο δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή άλλες ζημιές για οποιαδήποτε χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Δεν ευθύνονται επίσης για οποιαδήποτε βλάβη, ζημία ή καθυστέρηση προκύψει στη λειτουργία της ιστοσελίδας λόγω προβλήματος στη γραμμή επικοινωνίας ή διακοπή του συστήματος.

Υποχρεώσεις/ ευθύνη επισκέπτη / Χρήστη του Διαδικτυακού τόπου

Οι χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Διαδικτυακό Τόπο σύμφωνα με τις οδηγίες του Ταμείου, όπως αυτές εκάστοτε αναρτώνται σε αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση το Ταμείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ενδεχομένως υποστούν οι Χρήστες εκ του λόγου αυτού.

Οι χρήστες οφείλουν να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται από το δικτυακό τόπο στις σχετικές αιτήσεις για τη δημιουργία λογαριασμού με σκοπό την πρόσβαση στα περιεχόμενα /υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, καθώς και να τα ενημερώνουν σε περίπτωση αλλαγής.

Οι χρήστες φέρουν ευθύνη για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με το Κωδικό Πρόσβασης. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι σε περίπτωση τυχόν κλοπής, απώλειας ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψης του ονόματος χρήστη και του συνθηματικού που χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στο λογαριασμό τους. Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το Ταμείο για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Ο επισκέπτης / χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι χρήσης της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύει και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Back to Top