ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το ΤΕΑ έχει αόριστη διάρκεια και διαλύεται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία και το καταστατικό ίδρυσής του (ΦΕΚ/Β΄2150/07.06.2019).

Σκοπός του ΤΕΑ είναι η χορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από τη υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος , της αναπηρίας και του θανάτου.

Στην ασφάλιση του ΤΕΑ μπορούν να ενταχθούν προαιρετικά ως μέλη , ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου:

 1. οι εργαζόμενοι μισθωτοί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία ή και χωρίς πάγια αντιμισθία, εφόσον πραγματοποιούν άνω των 30 παραστάσεων κατ’ έτος, των εταιριών INTERLIFE ΑΑΕΓΑ, DIREKTA A.E, INTERLIFE PROPERTIES A.E., GNOMON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., INTERBROKERS Α.Ε., ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ως άνω Εταιρειών.
 2. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κάθε είδους (φυσικά πρόσωπα), καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που συνεργάζονται με την εταιρεία Interlife ΑΑΕΓΑ.

Για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΑ υποβάλλονται σ’ αυτό, από τον ενδιαφερόμενο:

 1.  αίτηση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και των αποφάσεων του Δ.Σ. και
 2. συμπληρωμένο «δελτίο απογραφής ασφαλισμένου»

 1. Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης και ενημέρωσης.
 2. Τα αναφερόμενα δικαιώματα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 3. Τα δικαιώματα στην πρόσβαση σε έγγραφα του Ταμείου. Κάθε ασφαλισμένους δικαιούται να λαμβάνει με δαπάνες του αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:
  • Του Ισολογισμού
  • Του Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
  • Της Ετήσιας Έκθεσης Διοικήσεως
  • Της Αναλογιστικής Μελέτης
  • Της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
 4. Το δικαίωμα διαγραφής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Το δικαίωμα στη μη απώλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
 6. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι  για όλους τους ενεργούς ασφαλισμένους

Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του από το Ταμείο με αίτησή του και έγκριση από το Δ.Σ. του Ταμείου οποτεδήποτε, εφόσον έχει ελάχιστο χρόνο ασφάλισης σε αυτό τουλάχιστον ένα έτος και έχει προειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα πριν το Δ.Σ. για την άσκηση του δικαιώματός του.

Σαφώς. Ο ασφαλισμένος που διαγράφεται δικαιούται είτε να μεταφέρει τα δικαιώματα του σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, της ημεδαπής ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης , που λειτουργεί στον χώρο απασχόλησής το , είτε να λάβει το ποσό που περιέχεται στον ατομικό λογαριασμό του, εφόσον βέβαια πληρούνται στο πρόσωπό του οι αναφερόμενες στο αντίστοιχο άρθρο του καταστατικού (άρθρο 26) προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παροχής αυτής και επιπρόσθετα οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Οι ασφαλισμένοι οφείλουν:

 • Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας , του Καταστατικού και των Κανονισμών του Ταμείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
 • Να φροντίζουν για την έγκαιρη τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Ταμείο.
 • Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Διοίκησης του Ταμείου , εφόσον αυτές λαμβάνονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία , το καταστατικό και τους Κανονισμούς του Ταμείου.

Όργανο διοίκησης του ΤΕΑ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο απαρτίζεται από:

 1. τρία τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους, τα οποία επιλέγονται και ορίζονται από το Δ.Σ. της εταιρίας INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
 2. δύο τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους, τα οποία εκλέγονται μέσω αρχαιρεσιών από τους ασφαλισμένους του ΤΕΑ.

Πόροι του ΤΕΑ είναι:

 1. οι τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων
 2. οι έκτακτες εισφορές των ασφαλισμένων
 3. οι τακτικές εισφορές εργοδότη
 4. οι έκτακτες εισφορές εργοδότη
 5. οι αποδόσεις επενδύσεων των περιουσιακών στοιχείων του ΤΕΑ
 6. κάθε άλλο νόμιμο έσοδο

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου – εργαζόμενου του ομίλου (όπως ορίζεται από το άρθρο 4 παράγραφο 1α του καταστατικού), υπολογίζεται 12 φορές ετησίως και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 50 ευρώ και ανώτερο από 5.000 ευρώ. Το κατώτατο και το ανώτατο αυτό ποσό μηνιαίας εισφοράς αναπροσαρμόζεται με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Σε περίπτωση που ο μικτός μηνιαίος μισθός του ασφαλισμένου είναι μικρότερος των 750 ευρώ, τότε η εισφορά ως περιγράφηκε ανωτέρω, καθίσταται προαιρετική για τον ασφαλισμένο. Οι τακτικές εισφορές ασφαλισμένου παρακρατούνται από τη μισθοδοσία κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από το μέλος κατά την υπαγωγή του στο Ταμείο. Αποδίδονται μαζί με τις τακτικές εισφορές εργοδότη στο Ταμείο το αργότερο μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.

Οι Εργοδότριες Εταιρίες αναλαμβάνουν την καταβολή εισφορών σε μηνιαία βάση για κάθε ασφαλισμένο-εργαζόμενο υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως των αποδοχών του και συγκεκριμένα το ποσό των 50 ευρώ ανά μήνα, το οποίο υπολογίζεται 12 φορές ετησίως. Οι εισφορές αυτές αποδίδονται στο Ταμείο μαζί με τις αντίστοιχες τακτικές εισφορές ασφαλισμένου που έχουν παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία του το αργότερο μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.

Για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές κάθε είδους (φυσικά πρόσωπα), καθώς και νόμιμους εκπροσώπους  και τα μέλη του ΔΣ Εταιριών Ασφαλιστικής  Διαμεσολάβησης που συνεργάζονται με την INTERLIFE, η Εταιρία αναλαμβάνει την καταβολή εισφορών που υπολογίζονται ως ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου παραγωγής, που θα έχουν πραγματοποιήσει σε συνεργασία με την Εταιρία INTERLIFE. Το ποσοστό αυτό θα καθορίζεται βάσει κλίμακας από το ΔΣ της INTERLIFE και θα υπολογίζεται από την INTERLIFE με βάση τα μητρώα παραγωγής της. *Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο συνεργάτης είναι νομικό πρόσωπο, τότε πέρα από τα φυσικά πρόσωπα που θα ασφαλίσει, θα γνωστοποιεί στην INTERLIFE, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε φυσικού προσώπου στο ως άνω ποσό, ώστε στη συνέχεια η INTERLIFE να υπολογίσει και να αποδώσει τις προβλεπόμενες εισφορές στο Ταμείο.

Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να καταβάλλει έκτακτες εισφορές, δηλώνοντας προς το Ταμείο το ποσό που επιθυμεί να καταβάλλει με μεταφορά από τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε χώρα της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος και αποστέλλοντας σχετικό αποδεικτικό καταβολής. Το Ελάχιστο ποσό καταβολής ανέρχεται στα 50 €, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός για ανώτατο ποσό καταβολής.

Μη καταβολή της προβλεπόμενης τακτικής εισφοράς ή καταβολή εισφοράς μικρότερης από την οφειλόμενη, συνεπάγεται μη προσμέτρηση της περιόδου που αυτή αφορά ως χρόνο ασφάλισης , καθώς και μη πίστωση του ατομικού λογαριασμού μέχρι την ολική εξόφληση της εισφοράς. Επί καταβολής εισφοράς μεγαλύτερης από την οφειλόμενη , το υπερβάλλον ποσό δεν επιφέρει καμία συνέπεια και παραμένει σε λογαριασμό του Ταμείου προς συμψηφισμό μελλοντικών εισφορών του ασφαλισμένου ή επιστρέφεται στο μέλος άτοκα κατόπιν αιτήματός του.

Κάθε ασφαλισμένος του Ταμείου δικαιούται να λάβει την εφάπαξ παροχή, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέσεις:

 • Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας.
 • Συμπλήρωση της ηλικίας των 55 ετών και άνω εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 6 έτη.
 •  Συμπλήρωση της ηλικίας των 60 ετών και άνω εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 3 έτη.
 • Συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και άνω εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 1 έτος.
 • Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης στο Ταμείο.
 • Θάνατος, οπότε η παροχή αποδίδεται στους δικαιού-χους ανεξαρτήτως λοιπών προϋποθέσεων.

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εγγραφεί οποιαδήποτε στιγμή.

Back to Top