ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Τακτικές Εισφορές Ασφαλισμένου – Εργαζόμενου του Ομίλου INTERLIFE ΑΑΕΓΑ

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου – εργαζόμενου του ομίλου, υπολογίζεται 12 φορές ετησίως και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 50 ευρώ και ανώτερο από 5.000 ευρώ.

Το κατώτατο και ανώτατο αυτό ποσό μηνιαίας εισφοράς αναπροσαρμόζεται με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Σε περίπτωση που ο μικτός μηνιαίος μισθός του ασφαλισμένου είναι μικρότερος των 750 ευρώ, τότε η εισφορά της παραγράφου αυτής καθίσταται προαιρετική για τον ασφαλισμένο.

Οι τακτικές εισφορές ασφαλισμένου παρακρατούνται από τη μισθοδοσία κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από το μέλος κατά την υπαγωγή του στο Ταμείο. Αποδίδονται μαζί με τις τακτικές εισφορές εργοδότη στο Ταμείο το αργότερο μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να μεταβάλλει το ύψος της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου, υπό τον περιορισμό του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ποσού εισφορών, υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στο Ταμείο. Η μεταβολή θα έχει ισχύ από τον επόμενο μήνα της παραλαβής της αίτησης μεταβολής. Σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε από το μέλος.

Τακτικές Εισφορές Ασφαλισμένου – Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή ο οποίος συνεργάζεται με την INTERLIFE ΑΑΕΓΑ

Δεν προβλέπεται τακτική εισφορά για τους ασφαλισμένους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές οι οποίοι τηρούν σύμβαση συνεργασίας με την INTERLIFE ΑΑΕΓΑ.

Τακτικές Εισφορές Εργοδοτριών Εταιριών για τους εργαζόμενους του Ομίλου INTERLIFE ΑΑΕΓΑ

Οι Εργοδότριες Εταιρίες αναλαμβάνουν την καταβολή εισφορών σε μηνιαία βάση για κάθε ασφαλισμένο-εργαζόμενο υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως των αποδοχών του και συγκεκριμένα το ποσό των 50 ευρώ ανά μήνα, το οποίο υπολογίζεται 12 φορές ετησίως. Οι εισφορές αυτές αποδίδονται στο Ταμείο μαζί με τις αντίστοιχες τακτικές εισφορές ασφαλισμένου που έχουν παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία του το αργότερο μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.

Τακτικές Εισφορές της INTERLIFE ΑΑΕΓΑ για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που τηρούν σύμβαση συνεργασίας μαζί της

Για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές κάθε είδους (φυσικά πρόσωπα), καθώς και νόμιμους εκπροσώπους  και τα μέλη του ΔΣ Εταιριών Ασφαλιστικής  Διαμεσολάβησης που συνεργάζονται με την INTERLIFE, η Εταιρία αναλαμβάνει την καταβολή εισφορών που υπολογίζονται ως ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου παραγωγής, που θα έχουν πραγματοποιήσει σε συνεργασία με την Εταιρία INTERLIFE. Το ποσοστό αυτό θα καθορίζεται βάσει κλίμακας από το ΔΣ της INTERLIFE και θα υπολογίζεται από την INTERLIFE με βάση τα μητρώα παραγωγής της.

*Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο συνεργάτης είναι νομικό πρόσωπο, τότε πέρα από τα φυσικά πρόσωπα που θα ασφαλίσει, θα γνωστοποιεί στην INTERLIFE, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε φυσικού προσώπου στο ως άνω ποσό, ώστε στη συνέχεια η INTERLIFE να υπολογίσει και να αποδώσει τις προβλεπόμενες εισφορές στο Ταμείο.

Έκτακτες εισφορές Ασφαλισμένου και Εργοδοτριών Εταιριών

Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να καταβάλλει έκτακτες εισφορές, δηλώνοντας προς το Ταμείο το ποσό που επιθυμεί να καταβάλλει με μεταφορά από τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε χώρα της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος και αποστέλλοντας σχετικό αποδεικτικό καταβολής. Το Ελάχιστο ποσό καταβολής ανέρχεται στα 50 ευρώ, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός για ανώτατο ποσό καταβολής.

Οι εργοδότριες εταιρίες δικαιούνται να καταβάλουν έκτακτες εισφορές για τους ασφαλισμένους, οι οποίες πιστώνονται στον Ατομικό Λογαριασμό του Ασφαλισμένου μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Back to Top