ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην ασφάλιση του TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ., υπάγονται προαιρετικά ως μέλη αυτού, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου:

(α) Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές κάθε είδους (φυσικά πρόσωπα), καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι και τα μέλη του ΔΣ Εταιριών Ασφαλιστικής  Διαμεσολάβησης που συνεργάζονται με την INTERLIFE. Στη δεύτερη περίπτωση, κάθε Εταιρία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που ασφαλίζει περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα, θα γνωστοποιεί μέσω του νομίμου εκπροσώπου της στο Ταμείο ποια είναι τα πρόσωπα αυτά.

Για την υπαγωγή στην ασφάλιση του TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ., υποβάλλονται σε αυτό από τον ενδιαφερόμενο:

(β) Εργαζόμενοι μισθωτοί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία ή και χωρίς πάγια  αντιμισθία, εφόσον πραγματοποιούν άνω των 30 παραστάσεων κατ’ έτος, των εταιριών INTERLIFE ΑΑΕΓΑ, DIREKTA A.E, INTERLIFE PROPERTIES A.E., GNOMON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., INTERBROKERS Α.Ε., ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ως άνω Εταιρειών.

Για την υπαγωγή στην ασφάλιση του TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ., υποβάλλονται σε αυτό από τον ενδιαφερόμενο:

Back to Top