ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑ INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ.

Όργανο Διοίκησης του TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με το Καταστατικό, απαρτίζεται από:

(α) τρία τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα τρία αναπληρωματικά τους, τα οποία επιλέγονται και ορίζονται από το Δ.Σ. της INTERLIFE ΑΑΑΕΓΑ

(β) δύο τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους τα οποία εκλέγονται μέσω αρχαιρεσιών από τους ασφαλισμένους του TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ.

Σήμερα, το TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ διοικείται σύμφωνα με το άρθρο 36 του Καταστατικού από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί σε σώμα δυνάμει του από 11/06/2019 οικείου πρακτικού και η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι αναφερόμενα μέλη:

Για την εύρυθμη λειτουργία του TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ., δύναται να ορισθεί Διευθυντής (εκτελεστικό όργανο).

Για τη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής δέον όπως λειτουργεί στο ΤΕΑ INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. Επενδυτική Επιτροπή, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και των οικείων διατάξεων του Καταστατικού.

Back to Top
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ