ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Τ.Ε.Α.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, τα Τ.Ε.Α. οφείλουν να διαθέτουν τις κάτωθι λειτουργίες:

Back to Top