ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για τους Εργαζόμενους & τους Συνεργάτες Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της INTERLIFE

Σύντομο ιστορικό – Σκοπός

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – Ν.Π.Ι.Δ. (TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ.) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του έτους 2019 με την έγκριση του Καταστατικού από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ/ Τεύχος Β’ 2150/07.06.2019).

Το ΤΕΑ INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και στον έλεγχο αφενός της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και αφετέρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. είναι η χορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου.

Τελευταία Νέα

Συγκρότηση Δ.Σ. ΤΕΑ της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α – Ν.Π.Ι.Δ.

News Image
  • Posted by ΤΕΑ INTERLIFE
  • On 21 Μαΐου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποψηφίων εκπροσώπων ασφαλισμένων μελών στο Δ.Σ. του ΤΕΑ INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α – Ν.Π.Ι.Δ. ΕΚΛΟΓΕΣ 10ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2024

News Image
  • Posted by ΤΕΑ INTERLIFE
  • On 15 Απριλίου 2024

Πρόσκληση των ασφαλισμένων του ΤΕΑ INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.

News Image
  • Posted by ΤΕΑ INTERLIFE
  • On 23 Φεβρουαρίου 2024

Συγκρότηση Δ.Σ. ΤΕΑ της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α – Ν.Π.Ι.Δ.

News Image
  • Posted by ΤΕΑ INTERLIFE
  • On 28 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποψηφίων εκπροσώπων ασφαλισμένων μελών στο Δ.Σ. του ΤΕΑ INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α – Ν.Π.Ι.Δ. ΕΚΛΟΓΕΣ 25ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2020

News Image
  • Posted by ΤΕΑ INTERLIFE
  • On 15 Μαΐου 2020

Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής μέλους του ΤΕΑ INTERLIFE

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Χαρακτηριστικά Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Τα φορολογικά κίνητρα και οι φορολογικές απαλλαγές για την ασφάλιση στα επαγγελματικά ταμεία καθορίζονται από το φορολογικό νόμο

Τα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές. Οι επενδύσεις  εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η λειτουργία τους ρυθμίζεται από καταστατικό

Παρέχουν συμπληρωματική ασφάλιση για κινδύνους όπως θάνατος, επαγγελματικό ατύχημα, αναπηρία, ασθένεια ή απώλεια εργασίας. Καταβάλλουν παροχές σε περιοδική ή εφάπαξ βάση

Ιδρύονται προαιρετικά ανά επιχείρηση ή κλάδο ή κλάδους εργαζομένων, με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή με συμφωνία των δυο μερών

Μη κερδοσκοπικά, αυτόνομα, αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Διοικούνται από ΔΣ 4ετούς διάρκειας, μετέχουν οι ασφαλισμένοι, οι εργοδότες αλλά και τρίτα πρόσωπα

Πόροι είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των ασφαλισμένων, οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των εργοδοτών, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών και κάθε άλλο έσοδο

Έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους για τις οικονομικές, τεχνικές και άλλες παραμέτρους της ασφαλιστικής σχέσης

Τα Τ.Ε.Α. που χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές λειτουργούν με βάση το Κεφαλαιοποιητικό σύστημα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TEA INTERLIFE

100 % Φορολογική Έκπτωση των Εισφορών

Ενδυνάμωση Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος και Προστασία του βιοτικού επιπέδου στη συνταξιοδότηση

Η νομική μορφή του διευκολύνει την άσκηση της εποπτείας κι εξασφαλίζει διαφάνεια

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι  για όλους τους ενεργούς ασφαλισμένους

100% Φορολογική Απαλλαγή των Εφάπαξ Παροχών

Βεβαίωση στους ασφαλισμένους για τις καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώματά τους για παροχές

Εξασφαλίζει νομοθετικά την μεταφορά δικαιωμάτων από ένα Ταμείο σε άλλο

Δικαίωμα στη μη απώλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Θεμελίωση Δικαιώματος στις εισφορές από την πρώτη ημέρα

Είναι δυνατή η συνέχιση της ασφάλισης ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης με τον εργοδότη

Βελτίωση Εργασιακής Σχέσης & Διατήρηση Εργασιακής Ειρήνης

Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, ενημέρωσης και διαγραφής
Back to Top